Lastik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz Servislet Yazılım A.Ş. (“Şirket” veya “Servislet”) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Servislet olarak www.servislet.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve/veya Servislet mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) vasıtasıyla KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. KVKK uyarınca, Servislet olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Adınız, soyadınız, adresiniz, imzanız, T.C. Kimlik numaranız, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Pasaportunuzu paylaşmanız halinde bu belgede yer alan kişisel verileriniz ile Din Bilgisi ve Sağlık Verileri kategorileri altında yer alan Özel Nitelikli Verileriniz ve sipariş bilgileriniz ile finans bilgileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; uygun tedarikçi firma ile anlaşılıp, sözleşmenin finalize edilmesi ve imzalanması süreci kapsamında Servislet tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Servislet’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, müşteri kaydının oluşturulması, hizmetlerinin sunulması, müşteri ile sunulan hizmetlere ilişkin iletişime geçilmesi, akdedilen sözleşmelerin ifa edilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, kampanya, avantaj ve diğer faydaların sunulması ve bu işlemlere ilişkin profilleme ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, görüş ve önerilerin alınması, sorun-hata bildirimlerinin alınması, alınan öneri ve bildirimlere ilişkin geri dönüş sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, satım sonrası iş ve işlemlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, satın alma operasyonları ve uygulama yönetiminin gerçekleştirilmesi, hukuki işlemlerin yürütülmesi, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama ziyaret kayıtlarının oluşturulması ve takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, istatistiki faaliyetlerin icrası ve yönetilmesi, mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kişiselleştirilmiş internet sitesi ve/veya mobil uygulama kullanımının sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, muhasebe iş ve işlemlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde işlenmekte ve uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

Servislet tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin Servislet tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.servislet.com.tr / www.michelin.com.tr internet adresinden “Michelin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası”ndan ulaşabilirsiniz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Servislet; KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar ile yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda gerekli ve uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel veri sahibinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişi ve firmalara, KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uymak şartıyla ve 28. maddesinin birinci fıkrasındaki muafiyet halleri saklı kalmak kaydı ile aktarım yapılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.

İşlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, siber güvenlik gibi alanlarda Servislet tarafından destek alınan üçüncü kişilere, Servislet’in iş ilişkisi kapsamında Servislet adına hareket eden alt yüklenici ve hizmet sağlayıcılarına, internet sitesi ve/veya mobil uygulama servis sağlayıcılarına, başta Türkiye Sigorta, Eureko Sigorta, Michelin, Kormoran, Petlas, Dunlop, Falken, Hyundai, Renault, Dacia ve Euromaster, Auto King ve DriverReviews olmak üzere Servislet’in iş birliği içerisinde olduğu sigorta şirketleri, markalar ve iş ortaklarına, tedarikçi firmalara, finans kuruluşlarına, hukuki danışmanlık, vergi iş ve işlemleri gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere, ilgili kişinin yetki vermiş olduğu temsilcileri veya var ise yasal temsilcisine, zaruri olan hallerde şirket hissedarları ve diğer şahıs, kurum ve kuruluşlara, Servislet’ten talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Tedarikçi kayıtları, aşağıdaki tabloda belirtilen portalda da oluşturulduğundan, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, yine aşağıdaki tabloda belirtilen ülkelere ilgili portal sunucunun o ülkede olması sebebiyle iletilmekte ve Michelin grup politikası gereğince bahsi geçen portala erişim hakkı olan aşağıda belirtilmiş Michelin grup şirketlerince erişilebilmekte ve yine bahsi geçen portala teknik destek, bakım hizmetleri sunan belirtilen tedarikçilerce de erişilebilmektedir.

Kişisel Verileriniz: Banka Hesap Bilgileri, E-Posta Adresi, Cep Telefonu No, Ad-Soyad

Portal/Veri Tabanı/Yazılım İsmi: Oracle (JD Edwards)

Bağlantı

Sunucunun Bulunduğu Ülke: Fransa   

Portal/Veri Tabanı/Yazılıma Erişim Sağlayan Michelin, Grup Şirketleri ve Portal/Veri Tabanı/Yazılıma Teknik Destek, Bakım Hizmetleri Sağlayan 3. Kişi Şirketler:

         

1) Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (Michelin Grup Şirketi)

2) Michelin Romania S.A. (Michelin Grup Şirketi)

3) Capgemini Technology Services SAS

4) Capgemini America Inc.  

5) Capgemini (China) Co. Ltd                 

6) Capgemini Technology Services India Limited  

7) Oracle Corporation       

8) Michelin

Kişisel verilerinizin, uluslararası grup bünyesinde faaliyet gösteren Michelin kurumsal elektronik postalarında yer alması durumunda elektronik posta sunucusu Outlook’un veri tabanı olan İrlanda’da saklanıyor olacaktır, Servislet kurumsal postalarında yer alması durumunda elektronik posta sunucusu Yandex’in veri tabanı Rusya’da saklanıyor olacaktır.

Ayrıca, yasal bir sorumluluğu yerine getirmek, koşul ve şartlarımızı ya da diğer sözleşmelerimizi yürürlüğe sokmak ya da uygulamak için; ya da Michelin grubu da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen iş birliği içerisinde olduğumuz sigorta şirketleri, markalar ve iş ortaklarının, müşterilerimizin ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini güvence altına almak için kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğü altına girmemiz gerekiyorsa, bu bağlamda kişisel verilerinizi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk kişileri de dahil olmak üzere gizlilik sorumluluğu kapsamında olan profesyonel danışmanlarımıza açıklayabileceğimizi belirtmek isteriz. 

Kişisel veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla mümkün olabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Servislet, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde; İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirdiğiniz ziyaret, alışveriş, üyelik kaydı gibi faaliyetler, elektronik posta, çağrı merkezi, kargo ve posta araçları, sosyal ağlar, mobil uygulamalar gibi her nevi iletişim kanalı vasıtasıyla Servislet ile iletişime geçilmesi, tarafınız ile akdedilen sözleşmelerin ifası gereği, başta Michelin olmak üzere, iş birliği içerisinde olduğumuz diğer sigorta şirketleri, markalar ve iş ortaklarımız olan üçüncü kişiler ile akdedilen iş birliği anlaşmaları, Servislet tarafından düzenlenen çekiliş, yarışma, kampanya ve sair etkinliklere katılım gösterme veya katılıma onay verme, çeşitli internet sitelerinden yapılan yönlendirme işlemi, çerezler vasıtasıyla kayıt ve davranışsal işlemlerin kaydedilmesi şeklinde otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi şeklinde otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup, fiziki ve/veya dijital ortamlarda saklamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Servislet tarafından sağlanan hizmetin niteliğine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin toplanılmasındaki hukuki sebepler; Servislet’in tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olması, Servislet’in meşru menfaatleri için zorunlu olması ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi şartları çerçevesinde işlenmesidir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Servislet’e başvurarak kendinizle ilgili;

  1. i)                Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. ii)               Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii)             Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  1. iv)             Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  2. v)               Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  3. vi)             KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii)            Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii)          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  1. ix)             Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Koru Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad North Star Plaza No:4 /18, 06810 Çankaya/ANKARA adresine veya Michelin’in Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt.No:14 Kat:13-14 / 14-15 Beşiktaş/İSTANBUL adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Servislet tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Servislet’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bilgi alma hakkınız kapsamında yukarıda belirtilenler kapsamında bilgi edinebilmek ve Servislet Yazılım Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’na, www.servislet.com internet adresinden ulaşabilirsiniz.

SERVİSLET YAZILIM A.Ş.

Merkez                : Koru Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. North Star Plaza No:4 /18, 06810 Çankaya/ANKARA

Tel                        : 0 850 302 05 02

Mersis No          : 0764040222500001